POLITIK OM TV-OVERVÅGNING HOS MERKLE DENMARK A/S


POLITIK OM TV-OVERVÅGNING HOS MERKLE DENMARK A/S

POLITIK OM TV-OVERVÅGNING HOS MERKLE DENMARK A/S

POLITIK OM TV-OVERVÅGNING HOS MERKLE DENMARK A/S

POLITIK OM TV-OVERVÅGNING HOS MERKLE DENMARK A/S

 

I Merkle Denmark A/S (herefter Merkle) er det nødvendigt at tv-overvåge. 

Der tv-overvåges i følgende lokaler: hovedindgang 5. sal, elevator 5. sal, bagdør 5. sal, hovedindgang 4. sal, elevator 4. sal, bagdør 4. sal hjerterum på 5. sal, patchrum på 5. sal og kælderrum.

Der tv-overvåges ikke i følgende lokaler: resterende lokaler på Meldahlsgade 5, 5. 

Der foretages ikke lydoptagelser i forbindelse med tv-overvågning.  

Der vil ikke ske skjult optagelse. 

Merkle skilter med, at der tv-overvåges. 

Når en virksomhed ønsker at benytte sig af tv-overvågning, skal en række regelsæt overholdes. Medarbejdere og gæster har således ifølge reglerne en række rettigheder, herunder krav på en række oplysninger. Dette følger af tv-overvågningsloven, almindelige arbejdsretlige regler samt af de databeskyttelsesretlige regler. Dine rettigheder og oplysninger om tv-overvågningen fremgår nedenfor: 

1. Dataansvarlig 

Merkle er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger der behandles i forbindelse med TV-overvågning. Merkles kontaktoplysninger er: 

Merkle Denmark A/S
Meldahlsgade 5, 5.  
1613 København V 
Danmark 
CVR nr.: 25 53 32 67

Hvis du har et spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

Navn: Maike Boumen, Northern Europe Data Protection Officer 

E-mail: dpo@dentsu.com

2. Formål med behandling 

Formålene med tv-overvågningen er, at: 

  • Behandlingen er foretaget med henblik på at forebygge kriminalitet samt for at sikre bevismateriale og dermed oplysninger til brug for politiets efterforskning i tilfælde af kriminalitet, og for at kunne gøre eventuelle retskrav gældende. 

For at imødekomme ovennævnte formål anvendes tv-overvågningen ved konkret mistanke. Afhængig af forseelsens karakter kan tv-overvågningen indgå i en vurdering af, om der skal gives en advarsel, en opsigelse, eller en bortvisning. 

3. Behandlingsgrundlag 

Tv-overvågningen sker på baggrund af Merkles interesse i at forfølge disse ovennævnte legitime interesser, og denne vurderes at gå forud for din interesse eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f. 

4. Hvor kommer dine personoplysninger fra 

De personoplysninger, som Merkle behandler stammer fra Merkles tv-overvågning. 

5. Hvilken behandling 

Behandlingen vil omfatte indsamling, registrering og opbevaring af dine personoplysninger. 

6. Kategorier af personoplysninger 

Tv-overvågningen som Merkle behandler om dig er typisk kategoriseret som almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6. Der vil være tale om billedoptagelser af dig selv, herunder kan arbejdstid udledes.

7. Hvem har adgang til personoplysningerne – modtagere eller kategorier af modtagere 

Eksternt: 
Dine data vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand. Merkle vil dog videregive oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, der er nævnt ovenfor i afsnittet ”Formål med behandling”. Det kan f.eks. være til politiet eller andre offentlige myndigheder og databehandlere. 

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU og EØS. 

Internt: 
Kun Merkles Chief Financial Officer, IT og Facility Manager har adgang til at se tv-overvågningen. Dette vil ske ved konkret mistanke om uregelmæssigheder. Optagelserne vil kunne blive givet videre til politiet, hvis der er mistanke om lovovertrædelser. 

8. Hvor og hvor længe 

Data bliver opbevaret forsvarligt, så de ikke kommer uvedkommende i hænde, og de vil blive automatisk slettet efter 15 dage, medmindre der er hjemmel i lovgivningen til at opbevare data i en længere periode, herunder hvis data skal anvendes som bevis i en konkret sag. Medarbejderen vil blive informeret, hvis optagelserne opbevares udover de 15 dage. Data vil ultimativt blive slettet senest 5 år efter, at en eventuel sag er afsluttet. 

9. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig: 

Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

b)     Ret til berigtigelse 

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv. 

c)      Ret til sletning 

Se ovenfor om vores generelle slettefrister. I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrist indtræffer. 

d)     Ret til begrænsning af behandling 

Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

e)     Ret til indsigelse 

Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller en databehandlers behandling af dine personoplysninger. 

Hvis du gør indsigelse mod Merkles behandling af dine personoplysninger på baggrund af konkrete grunde, der vedrører din særlige situation, må Merkle som udgangspunkt ikke længere behandle personoplysningerne. En undtagelse er dog, hvis Merkle påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig form at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

f)      Ret til at få transmitteret oplysninger 

Du har visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Hvis du ønsker at benytte dig af ovenstående muligheder, kan du kontakte Merkle på dpo@dentsu.com

10. Klagemulighed 

Ret til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

I Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder kan du læse mere om dine rettigheder. Vejledningen finder du her: Vejledning til de registreredes rettigheder

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.